पंचायत संचालक मंडळ कार्यकारणी-२०१६ -२०२०

सरपंच

फोटो नाव जात पक्ष मो. नं.
मा.श्री. सागर आशोक माने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जनसुराज्य शक्ति ८९७५९५१२१५

उपसरपंच

नाव जात पक्ष मो. नं.
मा.श्री. सचिन बाबुराव खोंद्रे सर्वसाधारण जनसुराज्य शक्ति ९८८१३५२१९५

सदस्य

नाव जात पक्ष मो. नं.
सौ. रुतुरणी आनंद चव्हाण नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जनसुराज्य शक्ति
सौ. सुनिता आनंदा चौगुले सर्वसाधारण जनसुराज्य शक्ति ९०११७६७४४७
श्री. दीपक नामदेव शिंदे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जनसुराज्य शक्ति ९५२७८०८६१४
सौ. सुवर्णा तानाजी खोत स्राव्साधारण स्त्री जनसुराज्य शक्ति ७७२२०१२३६१
श्री. संभाजी शिवराम गायकवाड अनुसूचित जाती जनसुराज्य शक्ति ७५०७४९८५३८
श्री. पांडुरंग तुकाराम देशमुख सर्वसाधारण जनसुराज्य शक्ति ९९२३०२०४९३
सौ. सुनिता शिवाजी पाटील सर्वसाधारण स्त्री जनसुराज्य शक्ति ९५२७१२११०५
श्री. विजयकुमार बालासो पाटील सर्वसाधारण जनसुराज्य शक्ति ७५८८२७०५१८
सौ. महेश्वरी बाजीराव पाटील सर्वसाधारण स्त्री जनसुराज्य शक्ति
सौ. छाया बबन काळे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग स्त्री जनसुराज्य शक्ति ९६८९९८३९२६

ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांची माहीती

नाव पद मो. नं. कामाचे दिवस वेळ
मा.श्री. विलास आनंदा पाटील ग्रा. वि. अधिकारी ७७८८८९९७१ बुधवार, गुरुवार स.१०.०० ते दु.४.००
जगदिश डी. लाटवडे कोतवाल ७८९६५६३२१२ बुधवार, गुरुवार स.१०.०० ते दु.४.००
जोतिराम भगवान पाटील कम्प्युटर ऑपरेटर ९७६३३००५१० सोमवार ते रविवार स.१०.०० ते दु.५.००
भिमराव चांदणे ग्रामपंचायत शिपाई ८६९५६९३२५४ सोमवार ते रविवार स.१०.०० ते दु.५.००
जयशिंग गायकवाड पाणी पुरवठा सेवक ९९८६५९६३२२ सोमवार ते रविवार स.१०.०० ते दु.५.००