पाण्याची सोय

पिण्याच्या पाण्याची सोय
जाखले गाव जोतिबा डोंगराच्या कुशिमध्ये असलेले व नदीपासुंन ८ कि.मी. दुर असल्याने गावामध्ये जास्त प्रमाणात विहीरितील पाण्याचा पिण्यासाठी वापर केला जातो. तसेच कुपनलिका, तलावातील पाण्याचा सुधा पिण्यासाठी वापर केला जातो. ग्रामपंचायत कडुन पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणि पुरवठा योजने अंतर्गत २ विहीरीतुन पाणी पुरवठा केला जातो.
घरगुती वैयक्तीक नळ जोडणींची संख्या 325
सार्वजनिक हातपंप 5
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची विहिर
घरगुती कुपनलिका संख्या
टॅंकर सुविधा नाही

शेतीसाठी पाण्याची सोय
जाखले गाव नदीपासुंन ८ कि.मी. असल्याने गावामध्ये शेतीसाठी पाण्याची सोय म्हणुन १९९७ साली जाखले बहिरेवाडी सहकारी पाणीपुरवठा संस्थेची निर्मीती झाली. या संस्थेकडुन नदी पासुन गावापर्यंत पाईप लाईन करून जाखले व बहिरेवाडी या दोन गावच्या शेतीसाठी पाणिपुरवठा केला जातो.
त्याचबरोबर कुपनलिका, विहीर, तलावातील पाण्याचा सुधा शेतीसाठी वापर केला जातो.
पाण्याची सोय जाखले बहिरेवाडी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था
  चेअरमन:- सदाशिव शिंदे, मो.:-९८५५६८९८२३
व्हाचेअरमन:- दिनकर जाधव, मो.:-७७२५८६५४५८
विहिरींची संख्या ४०
कुपनलिकांची संख्या ५५
तलाव
बंधारा नाही
नदी नाही
नदी नाही
water cannon नाही