जाखले लोकसंख्या - मार्च २०१७ जनगणनेनुसार

अंगणवाडी क्रं अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विभुक्त भटक्या जाती व इतर अल्पसंख्याक सर्वसाधारण ऐकून लोकसंख्या
पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री
४९ ६६ ६३ १०९ १०१ २९८ २६६ ४७९ ४३४
५०१०७९५ १३२ ११४ ३२ ३३ २९१ २५७ ५६२ ४९९
५१ ६३६७ १२७ १०७ ५७ ५५ २१६ २१२ ४६३ ४४१
२०९0 २६६ २३५ १० ४६ ३७ ३२२ २७९
२६२३९३८ ९८ ९४ १८ २२ २२२ २०१ ३७७ ३५५
२७५ २६३ ७३२ ६५१ १२३ १२१ १०७३ ९७३ २२०३ २००८

ऐकून लोकसंख्या ४२११

जाखले एकूण कुटुंब संख्या

अंगणवाडी क्रंअनुसूचित जातीअनुसूचित जमातीविभुक्त भटक्या जाती व इतरअल्पसंख्याक सर्वसाधारणऐकून लोकसंख्या
४९ २४३५ १०९१७०
५० ४०५६ १४१०५ २१५
५१ ३०४५१९७८१७२
२०९९०१८ ११०
२६२ २०२६
११४ २२६ ४३ ३१० ६९३

ऐकून कुटुंबसंख्या ६९३

मागासवर्गीय समाज लोकसंख्या

समाजाचे नावपुरुषस्त्रीमुले मुलीऐकून लोकसंख्या
गायकवाड समाज९४१०९७७५८३३८
मातंग समाज५२५५३८२४१६९
चांभार समाज२६
ऐकून१५४१७२१२०८७ ५३३