महत्वाचे फोन नंबर

ग्रामस्तरीय शासकिय अधिकारी

अ.नं. नांव पद कोड कार्यालय नं.
जगदिश डी. लाटवडे मंडल अधिकारी २३१ २६५६३४२
विरेंद्र शि. खोंद्रे कृषी अधिकारी २३१ २६५६८५४
संदिप कृ. चौगुले आरोग्य सेवक २३१ २६७८९४२
विलास आनंदा पाटील ग्राम विकास अधिकारी ०२३२८ २६५५५९८
संताजी पं. पाटील तलाठी ०२३२८ २६८६८५४
तानाजी सदाशिव खोत ग्रामसेवक ०२३२८ २६६३२७८
जगदिश डी. लाटवडे कोतवाल २३१ २६५६३४२
जोतिराम भगवान पाटील कम्प्युटर ऑपरेटर ०२३२८ २६५६३४२
भिमराव चांदणे ग्रामपंचायत शिपाई ०२३२८ २६५६३४२
१० जयशिंग गायकवाड पाणी पुरवठा सेवक ०२३२८ २६५६३४२

जिल्हास्तरीय शासकिय अधिकारी

अ.नं. नांव पद कोड कार्यालय नं.
जगदिश डी. लाटवडे जिल्हा अधिकारी ०२३१ २६५६३४२
विरेंद्र शि. खोंद्रे पोलिस प्रमुख ०२३१ २६५६८५४
संदिप कृ. चौगुले आपत्ती निवारण कक्ष ०२३१ २६७८९४२
विलास आनंदा पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी ०२३१ २६५५५९८
संताजी पं. पाटील कृषी अधिकारी ०२३१ २६८६८५४
तानाजी सदाशिव खोत आरोग्य अधिकारी ०२३१ २६६३२७८
जगदिश डी. लाटवडे बांधकाम अधिकारी ०२३१ २६५६३४२
जोतिराम भगवान पाटील जिल्हा शिक्षण अधिकारी ०२३१ २६५६३४२
भिमराव चांदणे प्रांत अधिकारी ०२३१ २६५६३४२
१० जयशिंग गायकवाड उपअधीक्षक (DYSP) ०२३१ २६५६३४२
११ जयशिंग गायकवाड कार्यकारी अधिकारी
(Executive Officer)
०२३१ २६५६३४२

तालुकास्तरीय शासकिय अधिकारी

अ.नं. नांव पद कोड कार्यालय नं.
जगदिश डी. लाटवडे पोलिस निरिक्षक ०२३१ २६५६३४२
विरेंद्र शि. खोंद्रे तहसिलदार ०२३१ २६५६८५४
संदिप कृ. चौगुले गटशिक्षण अधिकारी ०२३१ २६७८९४२
विलास आनंदा पाटील शिक्षण अधिकारी ०२३१ २६५५५९८
संताजी पं. पाटील आरोग्य अधिकारी ०२३१ २६८६८५४
तानाजी सदाशिव खोत बांधकाम अधिकारी ०२३१ २६६३२७८
जगदिश डी. लाटवडे कृषी अधिकारी ०२३१ २६५६३४२
जोतिराम भगवान पाटील आपत्ती निवारण कक्ष ०२३१ २६५६३४२
भिमराव चांदणे पोलिस स्टेशन ०२३१ २६५६३४२