प्रधानमंत्री आवास योजना

ग्रामसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र कुटुंबाची / लाभार्थीची यादी खालीलप्रमाणे मंजूर देनेत येत आहे

आनुचूचीत जाती

वर्ष लाभार्थी संख्या
२०१६ ११

आनुचूचीत जमाती

वर्ष लाभार्थी संख्या
२०१६

अल्पसंख्यांक

वर्ष लाभार्थी संख्या
२०१६

इतर

वर्ष लाभार्थी संख्या
२०१६ २१