शाळेचे नाव :- अंगणवाडी जाखले

अंगणवाडी क्रं शिक्षिका नाव शिक्षक ० ते ३ वर्ष वयोगट संख्या३ ते ६ वर्ष वयोगट संख्याएकूण मुलांची पट संख्या 5 ते ६ वर्ष वयोगट संख्या
मुलेमुलीएकूणमुले मुलीएकूणमुले मुलीएकूण
४९आरती साळोखे१७१४३१२११७३८६९१४
५०जयश्री माने२३ १९४२१९२७४६७३१३१०२३
५१शुभांगी माळी१८२१३९२२२२४४६६१११७
२०९सविता परीट१०१८१८२६४४
२६२शबाना गवंडी १३१८१७१०२७३७१०
८७९४१८१२८९४३२९७२

अंगणवाडी आवारातील सुविधा

पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे
विद्युत पुरवठा आहे
अंगण आहे
खेळाचे साहित्य नाही
इमारत (स्व:ताची) होय
आवारात भिंत आहे
मुतारी आहे
शौचालय आहे